Társulási Tanácsülés 2020.08.28 (péntek) 9:00 óra

      Társulási Tanácsülés 2020.08.28 (péntek) 9:00 óra bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Tisztelettel értesítem és meghívom a Tárulási Tanács tagjait az augusztus havi Társulási ülésre.

Letölthető dokumentumok (A letöltéshez kattintson a letöltendő dokumentumra!)

Meghívó kistérségi társulási ülésre
2. sz. napirend Tájékoztató a Nonprofit Kft. pályázatokról
3. sz. napirend TEFA bizottság döntésének jóváhagyása
4.sz. napirend Javaslat a Kanizsatérségi HSZK vezetőjére

 


Pályázati felhívás

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A.-B. §-ai alapján pályázatot hirdet a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ, székhely: Nagykanizsa, Bajza utca 2. intézményvezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartalma: határozatlan időtartalmú közalkalmazotti jogviszony,

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól,

  1. szeptember 01. napjától 2025. augusztus 31. napjáig.

A munkakör betöltésének időpontja: a pályázat elbírálását követően 2020. szeptember 1.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény alapító okiratában, a társulási megállapodásban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása, az intézmény irányítása, vezetése, munkafolyamatok szervezése, a társulás gazdálkodási ügyeinek ellátása.

Az intézmény közfeladatai: területfejlesztés, településfejlesztés, szociális szolgáltatások működtetése.

Az intézmény működtetéséhez kapcsolódó pályázatokban való részvétel: a pályázati célok megvalósítása, projektek kidolgozása, megvalósítása, a jó gazda gondosságával történő eljárás biztosítása. Gondoskodik a szakemberek megfelelő létszámú alkalmazásáról, munkáltatói jogkör gyakorlói feladatok teljes körű ellátásáról, feladata a társulási vagyon működtetése, üzemeltetése. Gondoskodik és elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról. Beszámolási kötelezettséggel tartozik a Társulási tanács felé.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései és a társulási tanács döntései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– felsőfokú, egyetemi  jogász vagy közgazdász végzettség

– legalább 5 év szakmai gyakorlat,

– legalább 1 év vezetői gyakorlat

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása

– felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,

– büntetlen előélet,

– vezetői engedély,

– saját gépkocsi,

– cselekvőképesség,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt, vagy letelepedett státusz,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– közigazgatási és gazdálkodási gyakorlat,

– területfejlesztésben szerzett jártasság,

– kistérségi települések ismerete,

– pályázati rendszer ismerete, pályázat készítésben és megvalósításban tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a pályázó részletes szakmai önéletrajza,

– nyilatkozat az öt év szakmai gyakorlat meglétéről,

– az álláshely betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség meglétét igazoló okmány

másolata,

– az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési

elképzelésekkel, legfeljebb 3 oldal terjedelemben,

– az intézményben közalkalmazotti jogviszony újonnan történő létesítése esetén, 90 napnál nem

régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igénylését igazoló dokumentum

másolatát,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárása lefolytatását vállalja,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességében részleges korlátozott, vagy

teljes korlátozott gondnokság alatt,

– ha a pályázó a vezetői megbízás adásával kapcsolatos döntés zárt ülésen való tárgyalását kéri,

az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatát.

– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy pályázatát és az abban foglalt személyes

adatokat a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás társulási tanácsának tagjai,

valamint a döntéshozatali eljárásban közreműködő személyek, a pályázók meghallgatását

végző bizottság tagjai megismerhetik, kezelhetik és nyilvánosságra hozhatják.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 10.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, írásban a pályázatnak Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás levelezési címére történő megküldésével. 8800 NAGYKANIZSA, Bajza utca 2. A borítékra kérjük feltüntetni: „Pályázat”

A pályázati kiírásról további információt Balogh László elnök a +36/20-849-2300 –ás telefonszámon nyújt.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A kinevezésről a véleményezésre felkért bizottság javaslata alapján a Társulási Tanács dönt. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatok elbírálást követően a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.


Tisztelettel értesítem és meghívom a Tárulási Tanács tagjait a június havi Társulási ülésre.Letölthető dokumentumok (A letöltéshez kattintson a letöltendő dokumentumra!)

2.sz. Beszámoló a foglalkoztatási pályázatokról
3. sz. A NTÖT éves belső ellenőrzési jelentése
4. sz Beszámoló a Társulás 2019 gazdálkodásáról
5. sz Javaslat a NTÖT 2020 költségvet módosításáról
6. sz Javaslat a Nk és Környéke Nonprofit 2019. évi beszámolóra
7. sz Javaslat a Nk és Környéke kft. ügyvezetői megbízásról
8. sz Javaslat a társulás irodavezetői megbízásról


Tájékoztató az ügyfélfogadási rend változásáról!

      bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva


Társulási Tanácsülés 2020.02.06. (csütörtök) 15:00 óra

Tisztelettel értesítem és meghívom a Tárulási Tanács tagjait a február havi Társulási ülésre.Letölthető dokumentumok (A letöltéshez kattintson a letöltendő dokumentumra!)
2. sz A tarsulas Bizottságainak beszámolója
3. sz. Szakmai beszámoló a 2019 évi munkáról
4. sz. Javaslat a KFP és a DZFE projektek meghosszabbítására
5. sz Javaslat a Társulás és a Kft. közötti megállapodás módosításra
6. sz napirend Javaslat a Társulás 2020 évi költségvetésére
7. sz. Javaslat a Nonprofit Kft. 2020 évi üzleti tervének elfogadására

A Társulás tagtelepüléseinek polgármesterei

      A Társulás tagtelepüléseinek polgármesterei bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Az októberi önkormányzati választásokon a társulás tagtelepülésein a következő polgármestereket választották meg:

Települések Polgármester neve
Belezna Bődör István
Bocska Csák Szilvia
Börzönce Paragi Barnabás
Csapi Dr. Tóth László
Eszteregnye Kele Lajos Attila
Fityeház Dr. Takács József
Fűzvölgy Schmidt István
Gelsesziget Veisz József
Hahót Szabó Zsolt
Homokkomárom Singula Ferencné
Hosszúvölgy Kiss Krisztián
Kacorlak Nagy Ervin
Liszó Novák Csaba
Magyarszentmiklós Szabó Krisztián
Magyarszerdahely Marczin György
Murakeresztúr Polgár Róbert
Nagybakónak Kovács Tamás
Nagykanizsa Balogh László
Nagyrécse Laskai Béla
Nemespátró Győrfy Balázs
Pölöskefő Szollár Norbert
Rigyác Balassa Kornél
Surd Kanász János
Szepetnek Vlasicsné Fischl Tímea
Újudvar Jakab Sándor
Zalaszentbalázs Hencsei Margit

Kihelyezett Társulási Tanácsülés (2019.09.21 szombat)

      Kihelyezett Társulási Tanácsülés (2019.09.21 szombat) bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Tisztelettel értesítem és meghívom a Tárulási Tanács tagjait a szeptember havi Társulási ülésre.

Letölthető dokumentumok (A letöltéshez kattintson a letöltendő dokumentumra!)

Meghívó kihelyezett társulási tanács ülésre
1. sz. napirend Társulás szakmai beszámolója az elmúlt 5 évről
2. sz napirend Megbízás a társulás képviseletre

Targoncavezető képzés indul Nagykanizsán!

      Targoncavezető képzés indul Nagykanizsán! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Szeretnél a munkaerőpiacon keresett szakmát szerezni a képzési rendszer tervezett átalakítása előtt? Itt a lehetőség!
Tanulj targoncavezetőnek Nagykanizsán!
Ha Nagykanizsa környékén élsz jelentkezz még ma!!

Jelentkezés feltételei:
Regisztrált álláskereső (nagykanizsai Foglalkoztatási Osztályon)
Betöltött 18 életév.
Befejezett 8 osztály.
Sikeres felvételi teszt.
Egészségügyi alkalmasság.
A képzés időtartama alatt keresetpótló juttatásban részesülsz!

Érdeklődni: Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. Cím: 8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2.
Telefon: 93/516 796

Társulási Tanácsülés 2019.07.18 (csütörtök) 15:00 óra

      Társulási Tanácsülés 2019.07.18 (csütörtök) 15:00 óra bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Letölthető dokumentumok (A letöltéshez kattintson a letöltendő dokumentumra!):

Meghívó társulási ülésre 2019júl18
2. sz. Javaslat a Nonprofit Kft. pályázat megvalósítás finanszírozására
3. sz. Javaslat a TEFA bizottság döntésének jóváhagyásárta
4.sz. Javaslat a 2019. évi költségvetési határozat módosítására

      bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

! Figyelem !
Örömmel értesítünk minden érdeklődőt, hogy a „Kanizsai Foglalkoztatási Paktum” és a „Dél- Zalai Foglalkoztatási Együttműködés” elnevezésű projektjeinkben ismét lehetőség lesz bértámogatás, képzési támogatás, vállalkozóvá válási támogatás és mentori szolgáltatás igénybevételére. Részletekről érdeklődjön kollégáinknál a 93/ 516-796- os telefonszámon, vagy személyesen: Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. irodájában: 8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2.

 

Társulási Tanácsülés 2019.05.15 (szerda) 15:00 óra

      Társulási Tanácsülés 2019.05.15 (szerda) 15:00 óra bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Meghívó Társulási Tanács ülésre

Tisztelettel értesítem és meghívom a tárulási tanács tagjait a május havi Társulási ülésre.
Az ülés nyilvános.

Letölthető dokumentumok (A letöltéshez kattintson a letöltendő dokumentumra!)

Meghívó társulási ülésre

2. sz. Beszámoló a Társulás 2018. évi ktgvetési gazdálkodásról
3.sz. Nk és Környéke nonprofit kft 2018 éves beszámoló
4.sz Javaslat a TEFA Szervezeti és működési szabályzatának módosításra
5. sz. Javaslat a rendezvénysátor 2019. évi üzemeltetésére
6. sz. Tájékoztató a Foglalkoztatási paktum projektek megvalósításáról
7. sz Egyebek Javaslat a Nonprofit kft-vel szerződésre
7. sz.Egyebek Javaslat a Nonprofit Kft pályázatbeadásra

Zala Megyei Kormányhivatal időszerű információi

      Zala Megyei Kormányhivatal időszerű információi bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Tisztelt Partnereink!

Szíves figyelmükbe ajánljuk a Zala Megyei Kormányhivatal időszerű információkat tartalmazó hírlevelét, melyben megtalálhatók a foglalkoztatási szervezet által nyújtott támogatások, valamint a szakterület szolgáltatásai, az aktuális jogszabályváltozások.

További információkkal várjuk érdeklődésüket:

Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft.

8800 NAGYKANIZSA, Bajza u. 2.

email: kanizsamentor@gmail.com

Hírlevél_2019_tavasz_végleges

 

Új pályázati lehetőségek

      Új pályázati lehetőségek bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Magyar Falu program pályázati felhívások
Február végén két pályázati felhívás – „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” és „A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése” – jelent meg a Magyar Falu program keretében.

A Magyar Falu Program keretében idén 18 alprogramra lehet pályázni, március végén további három felhívás meghirdetése várható az 5000 lélekszám alatti települések számára.
A pályázati felhívások itt érhetők el:
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/magyar-falu-program

Újabb 5 milliárd forint támogatás a kis- és középvállalkozások munkahelyteremtésére

Ötmilliárd forintból ismét pályázatot hirdet a Pénzügyminisztérium a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.
A pályázati felhívások itt érhetők el:

http://www.kormany.hu/download/9/d5/91000/NFA-2019-KKV_Felh%C3%ADv%C3%A1s.pdf

http://www.kormany.hu/download/a/d5/91000/NFA-2019-KKV_%C3%81%C3%9AF.pdf