Társulási tanácsülés 2013.12.11.

M E G H Í V Ó

 

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása tanács ülését

2013. december 11-én  ( szerda) 13:00 órára

összehívom.


Az ülés helyszíne: KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Nagykanizsa, Bajza u. 2.  

 

 

Tervezett napirendi pontok:

Zárt ülés:

 1. Javaslat a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztására.  Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök

2.  Javaslat a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési

     Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagok választására. Előterjesztő: Cseresnyés Péter

     Elnök

3.  Egyebek


 

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Üdvözlettel:

Cseresnyés Péter

elnök

Társulási tanácsülés 2013.12.06.

M E G H Í V Ó

 

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása tanács ülését

2013. december 06-án  ( pénteken) 10:30 órára

összehívom.


Az ülés helyszíne: KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Nagykanizsa, Bajza u. 2.  

 

Tervezett napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről. (szóban)

     Meghívott előadó: Dr. Molnár József rendőr alezredes

 1. A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás keretében 2014-ben tervezett önkormányzati feladatok ellátása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 2. Kanizsatérségi HSZK Alapító okirat módosítása (írásban) Módosított Alapító okirat melléklete (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 3. Sormás Község Önkormányzatának kérelme.(írásban)

     Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök

 1. Egyebek: Tájékoztató a rendezvénysátor 2013. évi használatáról. (írásban)

     Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök

 

Zárt ülés:

 1. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.

     vizsgálatáról jelentés. Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök

 1. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési

     Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázatról döntés. Előterjesztő: Cseresnyés Péter

     Elnök

 

 

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Üdvözlettel:

Cseresnyés Péter

elnök

Pályázati felhívás

 

Pályázati felhívás

a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.

ügyvezetői állás betöltésére

 

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa pályázatot ír ki a kizárólagos tulajdonában álló Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. (8800 Nagykanizsa, Király u. 47.) ügyvezetői feladatainak 2014. január 1-től 2014. december 31-ig való ellátására.

Az ügyvezető főbb feladatai és díjazása:
–    a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben meghatározottak, valamint a társulási tanács határozatainak és az önkormányzatokkal megkötött szerződéseknek megfelelően a

Társaság gazdaságos és hatékony működtetése, sikeres pályázatok összeállítása és megvalósítása.

Az ügyvezető megbízatását díjazás nélkül látja el, bérezése a Nonprofit Kft. által elnyert különböző pályázatok megvalósításából, projektvezetői, projektmenedzseri teendők ellátásából származik.

Pályázati feltételek:

–    magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, felsőfokú iskolai végzettség,

–    felhasználói szintű számítógépes ismeret,
A pályázat tartalmazza: 
–    a pályázó aláírt szakmai önéletrajzát,
–    az iskolai végzettségeit igazoló okiratokat, vagy azok egyszerű másolatát,
–    a pályázó szakmai-stratégiai elképzeléseit a társaság tevékenységére, a Nonprofit kft. irányítására

–    3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványt ( vagy igazolás arra vonatkozóan, hogy a

     pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte )

–   a pályázó nyilatkozatait arra vonatkozóan:
    –  a pályázatával kapcsolatban a döntést az előkészítő bizottsági ülésen és a  társulási tanács ülésen   

       zárt ülés keretében tárgyalja-e vagy hozzájárul a nyílt üléshez.
    –  nyilatkozat arra, hogy a 2006. évi IV. tv. 23. §-ában és 25. §-ban meghatározott kizárási és

       összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn

    –  a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja

    –  más, köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízás után

       részesül-e javadalmazásban.

    – hozzájárulását ahhoz, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással

      összefüggő kezeléséhez és  azt az  elbírálásban részt vevők azt megismerhessék

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
–    vezetői gyakorlat, pályázatok lebonyolításában szerzett gyakorlat, „B” kategóriás jogosítvány.

Pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 20. 16,00 óra

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra előírt határidő lejártát követő soros társulási tanács ülés. 

A pályázatokat a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás elnökének címezve kell benyújtani postai úton, lezárt borítékban.  Cím:  8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.  
A borítékon kérjük feltüntetni: „Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft ügyvezetői pályázat ”

A pályázat elbírálásának módja: írásbeli pályázat alapján, döntést előkészítő bizottság ülésén történő személyes meghallgatást követően, a döntést a társulási tanács hozza meg.
A társulási tanács fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatok kezelése bizalmasan történik, a pályázatok a döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével – a pályázóknak visszaküldésre kerülnek.
A pályázattal kapcsolatban további információ Cseresnyés Péter elnöktől kérhető a

06-20-849-2301 telefonszámon.
A pályázat közzétételének helye: Zalai Hírlap, Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap, www.kanizsaterseg.hu.

Társulási tanácsülés 2013.10.30.

M E G H Í V Ó

 

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása tanács ülését

2013. október 30-án  ( szerda) 15:00 órára

összehívom.


Az ülés helyszíne: KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Nagykanizsa, Bajza u. 2.  

 

Tervezett napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről. (szóban)

     Meghívott előadó: Dr. Molnár József rendőr alezredes

 1. Beszámoló a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2013. I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásáról.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 2. A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 3. A Társulás 2014. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása (írásban)    Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 4. Szakmai beszámoló a 2012/2013 tanév városkörnyéki diákbajnokságáról és támogatás kérése a 2013/2014. évi városkörnyéki diákbajnokság megrendezéséhez. Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök  Meghívott: Bagarus Ágnes oszt.vez.
 5. Egyebek:

Zárt ülés:

 1. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.

     vizsgálatáról jelentés. Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök

 1. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési

     Nonprofit Kft. ügyvezetői állására pályázat kiírása. Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök


 

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Üdvözlettel:

Cseresnyés Péter

elnök

Társulási tanácsülés 2013.09.12.

M E G H Í V Ó

 

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása tanács ülését

2013. szeptember 12-én  ( csütörtök) 15:00 órára

összehívom.


Az ülés helyszíne: KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Nagykanizsa, Bajza u. 2.  

 

Tervezett napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről. (szóban)

     Meghívott előadó: Dr. Molnár József rendőr alezredes

 1. A TEFA Bizottság döntésének elfogadása a 2013. évi támogatásokról. (írásban)

     Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök

 1. Szakmai beszámoló a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi munkájáról. Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 2. Beszámoló a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 3. Javaslat a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetési határozatának módosítására (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 4. A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 5. A Társulás egyéb szabályzatainak aktualizálása (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 6. Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök  
 7. Egyebek:

 

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Üdvözlettel:

Cseresnyés Péter

elnök

Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás

 A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának tagjai a Társulási Tanács 2013. május 16-án elfogadott kezdeményezése szerint az új önkormányzati törvény alapján felülvizsgált Társulási Megállapodását jóváhagyták.

A társulási tagok nevében a települések polgármesterei aláírták a megállapodást. A Társulás neve Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulásra változott.

 

Ennek következtében módosult a Társulás Munkaszervezetének feladatellátása és módosításra kerültek a szakfeladatok, amelyeket a költségvetési intézmény  keretében végeznek, az intézmény neve Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központra változik.

 

 

Társulási tanácsülés 2013.06.25.

M E G H Í V Ó

 

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása tanács ülését

2013. június 25-én  ( kedd ) 13:00 órára

összehívom.


Az ülés helyszíne: KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Nagykanizsa, Bajza u. 2.  

 

 

Tervezett napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről. (szóban)

      Meghívott előadó: Dr. Molnár József rendőr alezredes

 1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának módosított Társulási Megállapodásának elfogadása és aláírása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezete Alapító Okiratának módosítása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 3. Döntés a Citroen gépjárművek további üzemeltetéséről. (írásban)

      Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök

 1. Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács működési hozzájárulás kérelme. (írásban)

      Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök 

 1. Egyebek:

 

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Üdvözlettel:

Cseresnyés Péter

elnök

Társulási tanácsülés 2013.05.16.

M E G H Í V Ó

 

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása tanács ülését

2013. május 16-án  ( csütörtök ) 15:00 órára

összehívom.


Az ülés helyszíne: KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Nagykanizsa, Bajza u. 2.  

 

 

Tervezett napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről. (szóban)

Meghívott előadó: Dr. Molnár József rendőr alezredes

 1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2013. évi önkormányzati feladatellátásai és a Munkaszervezetének további működése (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodásának tervezett módosítása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 3. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezete Alapító Okiratának tervezett módosítása.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök     Melléklet: Alapító Okirat módosítása 2013
 4. 5. Tájékoztató a rendezvénysátor 2013. évi üzemeltetésre vonatkozóan.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 5. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2012. évi egyszerűsített éves mérleg és kiegészítő melléklet, Könyvvizsgálói jelentés, és Közhasznúsági jelentés elfogadása. (írásban) Előterjesztő: Bagó Mónika ügyvezető, meghívott: Bencze Olga könyvvizsgáló, Némethné Hohl Erzsébet könyvelő.
 6. Egyebek: Zalakarosi Kistérség Szociális Alapellátó Központ csatlakozási kérelme (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök

 

Zárt ülés:

 1. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 2. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.   könyvvizsgálójának megválasztása. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök


Az ülésre tisztelettel meghívom.

Üdvözlettel:

Cseresnyés Péter

elnök

Társulási tanácsülés 2013.04.04.

M E G H Í V Ó

 

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása tanács ülését

2013. április  4 -én  ( csütörtök ) 14:00 órára

összehívom.


Az ülés helyszíne: KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Nagykanizsa, Bajza u. 2.  

 

Tervezett napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a kistérség közbiztonsági helyzetéről. (szóban)

Meghívott előadó: Dr. Molnár József rendőr alezredes

 1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának beszámolója a 2012. évi költségvetési gazdálkodásáról. (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2013. évi önkormányzati feladatellátásai és a Munkaszervezetének további működése (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 3. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodásának tervezett módosítása.  (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 4. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezete Alapító Okiratának tervezett módosítása.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 5. Tájékoztató a rendezvénysátor 2013. évi üzemeltetésre vonatkozóan.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
 6. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2012. évi szakmai beszámolója. (írásban) Előterjesztő: Tóth-Bagó Mónika ügyvezető
 7. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti terve. (írásban) Előterjesztő: Tóth-Bagó Mónika ügyvezető
 8. Egyebek: Társulási pályázatok fenntartásának ügyei (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök

 

 1. Zárt ülés: pénzügyi bizottsági tag és elnök választása (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök


Az ülésre tisztelettel meghívom.

Üdvözlettel:

Cseresnyés Péter

elnök