PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának (8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2.) Társulási Tanácsa pályázatot hirdet a 100%-os tulajdonában lévő Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatának ellátására.

Az ellátandó feladat: A Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátása, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések keretei között, az alábbi tartalommal:

 • A Nonprofit Kft. tárgyévi üzleti tervének könyvvizsgálói véleményezése, vizsgálata a Nonprofit Kft. működésére, valamint a könyvvizsgálatra irányadó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével;
 • A Nonprofit Kft. tárgyévi gazdálkodása éves beszámolójának (mérlegének) véleményezése, vizsgálata, a Nonprofit Kft. működésére, valamint a könyvvizsgálatra irányadó jogszabályok rendelkezései figyelembevételével;
 • A Nonprofit Kft. tárgyévi gazdálkodását rögzítő, éves zárszámadási taggyűlési határozat tervezetének (mérlegének, pénzmaradvány kimutatásának, költségvetési jelentésének, kiegészítő mellékletének) véleményezése, vizsgálata a Nonprofit Kft. működésére, valamint a könyvvizsgálatra irányadó jogszabályok rendelkezései figyelembevételével.
 • A Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos véleményezési jogkörök gyakorlása, a fentebb említett jogszabályok figyelembevételével.

A feladat ellátás tervezett időtartama: 2012. év január 01. napjától 2014. év december 31. napjáig terjedő határozott időtartam (3 üzleti év).

Pályázati feltételek:

 • a pályázaton belföldi természetes és jogi személyek vehetnek részt, akik szerepelnek a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékben,
 • a pályázó legalább öt év könyvvizsgálói szakmai tapasztalattal rendelkezzen,

A pályázathoz csatolandó:

 • a pályázó szakmai tevékenységének rövid bemutatása,
 • ha a pályázó jogi személy, a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázattevőnek a beadás idejéhez képest 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, természetes személy könyvvizsgálói kinevezését és adatait, természetes személy esetén a vállalkozói igazolvány másolatát,
 • legmagasabb iskolai végzettséget, képesítést igazoló dokumentumokat,
 • szakmai referenciák felsorolása,
 • nyilatkozat a magyar jogszabályok szerinti könyvvizsgálói jogosultságról, Magyar Könyvvizsgálói Kamarai tagsági igazolásának fénymásolata;
 • nyilatkozatát a szakmai felelősségbiztosítás meglétéről.
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy személyében összeférhetetlenségi ok nem áll fenn,
 • szerződés tervezet a könyvvizsgálói díjazás meghatározására, a fizetési feltételekre vonatkozó ajánlat,

A pályázatot zárt borítékban a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Elnökéhez kell benyújtani, az alábbi címre: 8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2.

A benyújtási határidő: 2011. november 18.

A pályázat elbírálásáról a Társulási Tanács a benyújtási határidőt követő tanácsülésen dönt.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás kérhető: Cseresnyés Péter elnöktől (tel.: 06/93-500-702)