Pályázati felhívás

 

Pályázati felhívás

a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.

ügyvezetői állás betöltésére

 

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa pályázatot ír ki a kizárólagos tulajdonában álló Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. (8800 Nagykanizsa, Király u. 47.) ügyvezetői feladatainak 2014. január 1-től 2014. december 31-ig való ellátására.

Az ügyvezető főbb feladatai és díjazása:
–    a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben meghatározottak, valamint a társulási tanács határozatainak és az önkormányzatokkal megkötött szerződéseknek megfelelően a

Társaság gazdaságos és hatékony működtetése, sikeres pályázatok összeállítása és megvalósítása.

Az ügyvezető megbízatását díjazás nélkül látja el, bérezése a Nonprofit Kft. által elnyert különböző pályázatok megvalósításából, projektvezetői, projektmenedzseri teendők ellátásából származik.

Pályázati feltételek:

–    magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, felsőfokú iskolai végzettség,

–    felhasználói szintű számítógépes ismeret,
A pályázat tartalmazza: 
–    a pályázó aláírt szakmai önéletrajzát,
–    az iskolai végzettségeit igazoló okiratokat, vagy azok egyszerű másolatát,
–    a pályázó szakmai-stratégiai elképzeléseit a társaság tevékenységére, a Nonprofit kft. irányítására

–    3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványt ( vagy igazolás arra vonatkozóan, hogy a

     pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte )

–   a pályázó nyilatkozatait arra vonatkozóan:
    –  a pályázatával kapcsolatban a döntést az előkészítő bizottsági ülésen és a  társulási tanács ülésen   

       zárt ülés keretében tárgyalja-e vagy hozzájárul a nyílt üléshez.
    –  nyilatkozat arra, hogy a 2006. évi IV. tv. 23. §-ában és 25. §-ban meghatározott kizárási és

       összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn

    –  a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja

    –  más, köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízás után

       részesül-e javadalmazásban.

    – hozzájárulását ahhoz, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással

      összefüggő kezeléséhez és  azt az  elbírálásban részt vevők azt megismerhessék

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
–    vezetői gyakorlat, pályázatok lebonyolításában szerzett gyakorlat, „B” kategóriás jogosítvány.

Pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 20. 16,00 óra

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra előírt határidő lejártát követő soros társulási tanács ülés. 

A pályázatokat a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás elnökének címezve kell benyújtani postai úton, lezárt borítékban.  Cím:  8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.  
A borítékon kérjük feltüntetni: „Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft ügyvezetői pályázat ”

A pályázat elbírálásának módja: írásbeli pályázat alapján, döntést előkészítő bizottság ülésén történő személyes meghallgatást követően, a döntést a társulási tanács hozza meg.
A társulási tanács fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatok kezelése bizalmasan történik, a pályázatok a döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével – a pályázóknak visszaküldésre kerülnek.
A pályázattal kapcsolatban további információ Cseresnyés Péter elnöktől kérhető a

06-20-849-2301 telefonszámon.
A pályázat közzétételének helye: Zalai Hírlap, Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap, www.kanizsaterseg.hu.