Társulási Tanácsülés 2020.08.28 (péntek) 9:00 óra

      Társulási Tanácsülés 2020.08.28 (péntek) 9:00 óra bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Tisztelettel értesítem és meghívom a Tárulási Tanács tagjait az augusztus havi Társulási ülésre.

Letölthető dokumentumok (A letöltéshez kattintson a letöltendő dokumentumra!)

Meghívó kistérségi társulási ülésre
2. sz. napirend Tájékoztató a Nonprofit Kft. pályázatokról
3. sz. napirend TEFA bizottság döntésének jóváhagyása
4.sz. napirend Javaslat a Kanizsatérségi HSZK vezetőjére

 


Pályázati felhívás

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A.-B. §-ai alapján pályázatot hirdet a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ, székhely: Nagykanizsa, Bajza utca 2. intézményvezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartalma: határozatlan időtartalmú közalkalmazotti jogviszony,

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól,

  1. szeptember 01. napjától 2025. augusztus 31. napjáig.

A munkakör betöltésének időpontja: a pályázat elbírálását követően 2020. szeptember 1.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény alapító okiratában, a társulási megállapodásban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása, az intézmény irányítása, vezetése, munkafolyamatok szervezése, a társulás gazdálkodási ügyeinek ellátása.

Az intézmény közfeladatai: területfejlesztés, településfejlesztés, szociális szolgáltatások működtetése.

Az intézmény működtetéséhez kapcsolódó pályázatokban való részvétel: a pályázati célok megvalósítása, projektek kidolgozása, megvalósítása, a jó gazda gondosságával történő eljárás biztosítása. Gondoskodik a szakemberek megfelelő létszámú alkalmazásáról, munkáltatói jogkör gyakorlói feladatok teljes körű ellátásáról, feladata a társulási vagyon működtetése, üzemeltetése. Gondoskodik és elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról. Beszámolási kötelezettséggel tartozik a Társulási tanács felé.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései és a társulási tanács döntései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– felsőfokú, egyetemi  jogász vagy közgazdász végzettség

– legalább 5 év szakmai gyakorlat,

– legalább 1 év vezetői gyakorlat

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása

– felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,

– büntetlen előélet,

– vezetői engedély,

– saját gépkocsi,

– cselekvőképesség,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt, vagy letelepedett státusz,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– közigazgatási és gazdálkodási gyakorlat,

– területfejlesztésben szerzett jártasság,

– kistérségi települések ismerete,

– pályázati rendszer ismerete, pályázat készítésben és megvalósításban tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a pályázó részletes szakmai önéletrajza,

– nyilatkozat az öt év szakmai gyakorlat meglétéről,

– az álláshely betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség meglétét igazoló okmány

másolata,

– az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési

elképzelésekkel, legfeljebb 3 oldal terjedelemben,

– az intézményben közalkalmazotti jogviszony újonnan történő létesítése esetén, 90 napnál nem

régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igénylését igazoló dokumentum

másolatát,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárása lefolytatását vállalja,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességében részleges korlátozott, vagy

teljes korlátozott gondnokság alatt,

– ha a pályázó a vezetői megbízás adásával kapcsolatos döntés zárt ülésen való tárgyalását kéri,

az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatát.

– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy pályázatát és az abban foglalt személyes

adatokat a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás társulási tanácsának tagjai,

valamint a döntéshozatali eljárásban közreműködő személyek, a pályázók meghallgatását

végző bizottság tagjai megismerhetik, kezelhetik és nyilvánosságra hozhatják.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 10.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, írásban a pályázatnak Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás levelezési címére történő megküldésével. 8800 NAGYKANIZSA, Bajza utca 2. A borítékra kérjük feltüntetni: „Pályázat”

A pályázati kiírásról további információt Balogh László elnök a +36/20-849-2300 –ás telefonszámon nyújt.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A kinevezésről a véleményezésre felkért bizottság javaslata alapján a Társulási Tanács dönt. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatok elbírálást követően a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.


Tisztelettel értesítem és meghívom a Tárulási Tanács tagjait a június havi Társulási ülésre.Letölthető dokumentumok (A letöltéshez kattintson a letöltendő dokumentumra!)

2.sz. Beszámoló a foglalkoztatási pályázatokról
3. sz. A NTÖT éves belső ellenőrzési jelentése
4. sz Beszámoló a Társulás 2019 gazdálkodásáról
5. sz Javaslat a NTÖT 2020 költségvet módosításáról
6. sz Javaslat a Nk és Környéke Nonprofit 2019. évi beszámolóra
7. sz Javaslat a Nk és Környéke kft. ügyvezetői megbízásról
8. sz Javaslat a társulás irodavezetői megbízásról


Tájékoztató az ügyfélfogadási rend változásáról!